Obuka TAEKS

TAEKS

taiex

Taeks (TAIEX) je posebno Odeljenje u okviru Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije. U prevodu na naš jezik, skraćenica TAIEX znači Biro za tehničku pomoć i razmenu informacija (TechnicalAssistance and Information Exchange Instrument).Taeks pruža podršku partnerskim zemljama u pogledu približavanja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije i u kratkom roku omogućuje dobijanje stručne pomoći i ekspertize za jačanje administrativnih kapaciteta.

Osnovni ciljevi Taeksa su:

· Pružanje kratkoročne tehničke pomoći u prenošenju zakonodavstva EU u nacionalno zakonodavstvo, kao i pomoć u njegovom sprovođenju na nacionalnom nivou;

· Približavanje zemalja Evropskoj uniji kroz prenošenje znanja i iskustva stečenog tokom prethodnih krugova proširenja EU;

· Pružanje obuke državnim službenicima zemalja korisnica TAEKS-a;

· Prikupljanje i širenje informacija među zemljama korisnicama TAEKS-a;

· Vođenje baze podataka za praćenje napretka u približavanju zemlje EU i identifikovanje potreba zadodatnom tehničkom pomoći.

Pomoć u okviru Taeksa se pruža kroz ekspertske misije, seminare i studijske posete:

· posete eksperata državama korisnicima - sa ciljem pružanja saveta u zakonodavnom procesu, pri interpretaciji propisa EU, kao i davanjem saveta za sprovođenje usvojenih propisa koji su usklađeni sa pravom EU;

· studijske posete, koje pružaju mogućnost predstavnicima zemalja korisnika da se direktno upoznaju sa praksom primene propisa EU u državama članicama EU;

· seminari / radionice, se organizuju za veće grupe predstavnika država korisnika, radi objašnjavanja propisa EU. Seminari i radionice mogu biti organizovani za predstavnike samo jedne države korisnika ili to mogu biti multilateralni seminari i radionice, na kojima se pruža i mogućnost razmene iskustava država korisnika;

· monitoring i analiza napretka - kroz posebne analize (Peer Reviews) čiji je cilj procena stanja u pojedinim oblastima zemlje korisnika, kako bi se odredila potreba za daljom pomoći Taeksa.

Postoje četiri grupe zemalja korisnica Taeksa:

· Hrvatska;

· Turska, Srbija, Makedonija, Crna Gora,Albanija, Bosna i Hercegovina;

· Turska zajednica na severnom delu Kipra;

· Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat,Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija,Maroko, Palestina, Sirija, Tunis i Ukrajina.

TAEKS u Srbiji mogu koristiti:

· državni službenici na centralnom nivou;

· narodni poslanici i zaposleni u parlamentu;

· poslovna i profesionalna udruženja, socijalni partneri, kao i predstavnici sindikata;

· pravosuđe.

Taeks je uveo novi elektronskisistem apliciranja za Taeks događaje koji se sastoji u popunjavanju elektronskog formulara na linku

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm.

 

Način apliciranja

Odlaskom na link https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm ,otvoriće se polje u koje je potrebno uneti e-adresu osobe koja popunjava aplikaciju, nakon čega će na tu adresu stići novi- new application form. Pritiskom na taj link otvoriće se elektronskiformular koji je potrebno popuniti. Formular se sastoji od četiripolja: request, applicant, contentilogistics.Potrebno je prvo obeležiti da li se aplicira za seminar, ekspertsku misijuilistudijsku posetu, a nakon toga popuniti sva polja traženim podacima.

Molimo vas da nakon popunjavanja, aplikaciju snimite i pošaljete Taeks koordinatoru u Kancelariji za evropske integracije (kontakt-osoba je Jelena Stevanov, jstevanov@seio.gov.rs). Nakon što dobijete pozitivan odgovor iz Kancelarije za evropske integracije,aplikaciju možete poslatipritiskom na polje SUBMIT TO TAIEX.

Za donošenje odluke o zahtevu Taeksu uglavnom je potrebno između dve i četiri nedelje.Kad je prijava prihvaćena, institucija koja je podnelazahtev za korišćenje Taeksa ima obavezu da pripremi program i pozove učesnike.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.