Obuka Obuka

Obuka

OBUKA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U SRBIJI O EU

Od 2004. godine, kada je osnovana, Kancelarija za evropske integracije je imala centralnu ulogu u organizaciji obuke državnih službenika u oblasti evropskih integracija. Svi programi obuke koje Kancelarija realizuje su posebno osmišljeni prema potrebama učesnika i procesa pristupanja i pokrivaju veliki broj različitih tema odabiranih na osnovu analize potreba za obukom, koja se sprovodi putem upitnika koji se prosleđuje članovima pregovaračkih grupa (35) i EU odeljenjima u svim ministarstvima, nakon čega se u Kancelariji analiziraju odgovori i odabiru prioriteti u skladu sa NPAA i Godišnjim izveštajem Evropske komisije.

Obuka se razvijala u skladu sa napretkom u odnosima Srbije i Evropske unije, pa su se u skladu s tim menjale i teme, od obuka u vezi sa prioritetima iz Evropskog partnerstva (osnove funkcionisanja Evropske unije, institucije, pravo i procedure), preko tehnika pregovaranja i lobiranja, tema u vezi sa SSP-om i sektorskim politikama kroz razmenu iskustava„starih“ i „mlađih“ država - članica; posebna podrška pružena je Sektoru za koordinaciju prevođenja u Kancelariji za evropske integracije.U poslednjem periodu fokus obuka je na jačanju kapaciteta državne uprave za proces pregovaranja sa Evropskom unijom i pripremi pregovaračkih grupa za skrining, izradu pregovaračkih pozicija i akcionih planova.

Pored klasičnih obuka, Kancelarija realizuje i programe stažiranja kojima je do sada obuhvaćeno 75 članova pregovaračkih grupa.

U organizaciji obuke Kancelarija je sarađivala sa brojnim domaćim i stranim partnerima.

Tokom čitavog perioda obuke, podaci su pohranjivani u evidencionu bazu podataka i redovno ažurirani. Prema statističkim podacima iz baze, Kancelarija je u periodu od 2005. Zaključno sa 2015. godinom, organizovala 542 obuke (seminara, radionica, konferencija, studijskih poseta...). U istom periodu realizovano je 1441 dana obuke sa 18 476 učesnika (uglavnom državnih službenika, a potom i učesnika iz privatnog i javnog sektora jer uspeh procesa pristupanja ne zavisi samo od usvajanja Pravne tekovine EU već, pre svega, od njene primene).

Uspešnost i kvalitet obuka Kancelarija za evropske integracije redovno procenjuje i prati. Organizacija obuke je pospešila izgradnju jakih interadministrativnih mreža,porast svesti o neophodnosti i značaju obuke, unapređenje komunikacije i saradnje između različitih državnih organa, kao i saradnje sa institucijama Evropske unije i država članica i drugim domaćim i stranim partnerima, što dodatno potvrđuje ulogu Kancelarije u promociji evropske ideje i povećanja interesovanja građana Srbije za evropske integracije. Od izuzetnog je značaja naglasiti potrebu za jačanjem EU jedinica u okviru ministarstava imajući u vidu da EU jedinice poseduju kako horizontalno, tako i specifično znanje o EU, ove jedinice imaju centralnu ulogu ne samo u obuci već i u opštem procesu jačanja administrativnih kapaciteta.Brošuru "Obuka državnih službenika u oblasti evropskih integracija 2001 - 2015." možete da preuzmete ovde.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.