Organizaciona struktura

Vršilac dužnosti direktora

Ksenija Milenković

Biografija

Ksenija Milenković postavljena je za v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije3. februara 2015. godine. U periodu od 2011. do 2015. godine bila je zamenik šefa Misije Republike Srbije pri EU u Briselu. Od 2007. do 2011. radila je u Kabinetu potpredsednika Vlade kao savetnik za spoljnu politiku i evropske integracije. Godinu dana je (2006-2007) obavljala funkciju generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji. U periodu od 2002. do 2004. bila je portparol stranke G17 Plus, a od 2004. do 2006. narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i predsednik Odbora za evropske integracije. Od 1998. do 2002. godine radila je u Ambasadi Izraela u Beogradu na poslovima odnosa sa javnošću i saradnji u oblasti kulture i medija.

Rođena je 1975. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

Govori engleski i nemački jezik.

Udata je i ima dvoje dece.

Nadležnosti

Predstavlja Kancelariju  i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Zamenik direktora

Srđan Majstorović

Biografija
srdjan_sajt

smajstorovic@seio.gov.rs

Srđan Majstorović je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, 2000. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu Karl Frances iz Graca na odseku Evropske integracije i regionalizam.

Srđan Majstorović je zaposlen u Kancelariji za evropske integracije od njenog formiranja 2004. godine, a funkciju zamenika direktora obavlja od septembra 2005. godine. Pre postavljenja na ovu funkciju S. Majstorović je radio u Sektoru za evropske integracije i multilateralnu saradnju u regionu nekadašnjeg Saveznog ministarstva za međunarodne ekonomske odnose SRJ (2001 - 2003), kao i u Sektoru za evropske integracije Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom Republike Srbije (2003 - 2005). Tokom 2002. godine stažirao je u Evropskom parlamentu.

Srđan Majstorović je bio član pregovaračkog tima Vlade Srbije i učestvovao je u pregovorima o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o obrazovanju Pregovaračkog tima Republike Srbije za vođenje pregovora o pristupanju EU, Srđan Majstorović je u avgustu 2015. imenovan za člana Pregovaračkog tima zaduženog za politički kriterijum i poglavlja 23 Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost.

Srđan Majstorović je oženjen i otac dvoje dece.

Nadležnosti

Zamenjuje direktora Kancelarije u njegovom odsustvu i obavlja druge poslove iz delokruga Kancelarije po nalogu direktora Kancelarije.

Zamenik direktora - koordinator za fondove EU

Ana Ilić

Biografija

ailic@seio.gov.rs

Rođena je 30. juna 1976. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2000. godine, smer spoljne i unutrašnje trgovine.
Od 1998. godine obavljala je poslove komercijaliste u preduzeću SANI Beograd d.o.o. Od februara 2001. godine, angažovana je kao konsultant u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom na poslovima koordinacije i programiranja međunarodne pomoći, kao i poslovima koordinacije pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Od maja 2007. godine do jula 2010. godine, zaposlena kao rukovodilac Grupe za strateško planiranje, praćenje i izveštavanje u Sektoru za koordinaciju EU fondova i razvojne pomoći Ministarstva finansija. U julu 2010. godine, postavljena je na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije, u Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći. Od 4. septembra 2014. godine obavlja funkciju zamenika direktora - koordinatora za fondove EU.
Govori engleski jezik. Ima dvoje dece.

Nadležnosti

Zamenjuje direktora Kancelarije u njegovom odsustvu, koordinira poslove iz oblasti planiranja i korišćenja fondova, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, obavlja i druge poslove iz delokruga Kancelarije po nalogu direktora Kancelarije.

Pomoćnici direktora:

Branko Budimir, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći

Biografija

bbudimir@seio.gov.rs

Branko Budimir je rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, 2005. godine na temu Proces stabilizacije i pridruživanja EU.

Branko Budimir je zaposlen u Kancelariji za evropske integracije od 2005. godine a funkciju pomoćnika direktora obavlja od oktobra 2014. godine. Pre postavljenja na funkciju pomoćnika direktora obavljao je poslove u vezi sa jačanjem institucionalnih kapaciteta u procesu evropskih integracija i bio šef odseka za planiranje međunarodne razvojne pomoći i koordinaciju programiranja u oblasti ekonomske i socijalne kohezije. Tokom 2008. godine stažirao je u predstavništvu Veneto regiona u Briselu.

Branko Budimir je potpredsednik pregovaračke grupe za poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Objavio je više članaka, tekstova i priručnika u vezi sa procesom evropskih integracija i upravljanjem fondovima EU.

Branko Budimir je oženjen i otac dvoje dece.

Nadležnosti

Rukovodi radom u Sektoru i organizuje rad u njemu; planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu zamenika direktora koordinatora za fondove EU i direktora Kancelarije.

Sanda Šimić, Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje

Biografija

ssimic@seio.gov.rs

Rođena je 1972. godine u Novom Sadu, gde je diplomirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1997. godine. Završila Diplomatsku akademiju Saveznog ministarstva spoljnih poslova 2006. godine i master studije u oblasti Evropskih integracija, javne politike i uprave na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju 2010. godine sa temom „Dostizanje vizije ujedinjene Evrope kroz podršku teritorijalnoj saradnji”.

Tokom studija radila kao administrator na Građevinskom fakultetu i saradnik u Tempus centru, programu magistarskih studija u oblasti zaštite životne sredine Univerziteta u Novom Sadu. Radila je kao rukovodilac Nacionalnog punkta UN-Habitata za Srbiju, u Ministarstvu građevina, Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i Ministarstvu finansija Vlade Srbije na poslovima međunarodne saradnje i programiranja fondova Nemačke i Italije namenjenih Republici Srbiji. U periodu od 2003. godine radi na fondovima EU (KARDS i IPA) namenjenih prekograničnoj i regionalnoj saradnji. 

Od jula 2010. godine je pomoćnica direktora u Sektoru za programe prekogranične i transnacionalne saradnje EU u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republke Srbije.
Predstavnica Republike Srbije u telima i radnim grupama uključujući i Podkomitet za prekograničnu saradnju Saveta Evrope. Autor i koautor je više stručnih članaka u oblasti fondova EU i programa prekogranične saradnje.

Nadležnosti

Rukovodi radom u Sektoru i organizuje rad u njemu; planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu zamenika direktora koordinatora za fondove EU i direktora Kancelarije.

Mila Ćipović - Gligorić, Sektor za koordinaciju prevođenja

Biografija

mcipovic@seio.gov.rs

Rođena 1961. godine u Beogradu. Diplomirala 1983. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru za međunarodno javno pravo. Zaposlila se kao pripravnik 1987. godine u Saveznom sekretarijatu za spoljnu trgovinu u Sektoru za multilateralne trgovinske odnose. Do 2001. godine radila na saveznom nivou na više radnih mesta koja su se ticala međunarodnih organizacija u oblasti trgovine - EEZ, GATT,EFTA. Boravila 1989. godine u periodu od osam meseci u Briselu kao stažista Evropske komisije. Od 2002. do 2004. godine bila načelnik odelenja za Svetsku trgovinsku organizaciju u Ministarstvu za ekonomske veze sa inostranstvom Republike Srbije. Tokom 2004.godine zaposlila se u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije gde je do 2009. godine bila načelnik Odelenja za institucionalnu dogradnju i obuku. U martu 2009. godine postavljena je za pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije u Sektoru za koordinaciju prevođenja. koji se bavi pripremom pravnih tekovina EU na srpskom jeziku. Govori engleski i francuski jezik.

Nadležnosti

Rukovodi i organizuje rad u Sektoru; planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Kancelarije.

Ivana Đurić, Sektor za komunikaciju i obuku

Biografija

idjuric@seio.gov.rs

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U dnevnom listu Borba pet godina radila kao novinar i urednik, najpre u beogradskoj a potom i u spoljnopolitičkoj redakciji. Od 1998. do 2002. godine radila u Saveznom sekretarijatu za informisanje, u zvanjima od mlađeg savetnika do samostalnog savetnika i bila zadužena za odnose s javnošću Kabineta potpredsednika vlade i ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, ministra pravde i Nacionalnog koordinatora Pakta za stabilnost. Od osnivanja Kancelarije Srbije i Crne Gore za pridruživanje EU, od 2002.do 2004. godine bila rukovodilac Grupe za demokratizaciju i ljudska prava. U Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Srbije, odnosno u Kancelariji za evropske integracije od 2004.godine bila zadužena za sprovođenje Strategije komunikacije u procesu evropskih integracija, u zvanjima od samostalnog savetnika do višeg savetnika, šefa Odseka za komunikacije, obuku i podršku procesu pristupanja. Od jula 2011.godine pomoćnik direktora za komunikacije i obuku. Od 2009. do 2011. bila predstavnik Republike Srbije u Nadzornom odboru Regionalne škole sa državnu upravu ReSPA. 
Tokom 2001.godine stažirala u kancelarijama za odnose s javnošću više institucija Vlade SAD, kao stipendista Fridom hausa. Obučavala se 2006.godine na Akademiji za vladine komunikacije Ministarstva opštih i spoljnih poslova Kraljevine Holandije. Tokom februara i marta 2014.godine bila sekondirana u Kancelariju kabineta Vlade Velike Britanije, pod mentorstvom direktora britanskog  Vladinog servisa za komunikacije.

Koautor je publikacije „Pregovaračka poglavlja 23 i 24: O čemu pregovaramo?“

Govori engleski jezik.

Nadležnosti

Rukovodi i organizuje rad u Sektoru; planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Kancelarije.

Miroslava Đurović, Sektor za pravne i finansijske poslove

Biografija

mdjurovic@seio.gov.rs

Rođena je 21. aprila 1960. godine u Cetinju, Crna Gora. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1982. godine. Pravosudni (sudsko-advokatski) ispit položila 1986. godine u Beogradu. Specijalističke studije Evropskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju - Francuska, završila 1999. godine.

Nakon diplomiranja dve i po godine, radila kao stalni saradnik Radio Podgorice, u Redakciji za politički sistem. Pripravnički staž odradila u Opštinskom sudu u Podgorici. Funkciju sudije Opštinskog suda za prekršaje u Podgorici obavljala osam godina. Nakon preseljenja u Beograd, šest godina radila u Saveznom upravnom inspektoratu, na poslovima upravnog inspektora - višeg savetnika, a od 2002. do 2004. godine bila sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije. Krajem 2004. i početkom 2005. godine sarađivala na realizaciji pilot projekta “Prevođenje i pravno jezička redaktura pravnih tekovina EU“ u Kancelariji SCG za pridruživanje EU. 

U Kancelariji za Evropske integracije Vlade Republike Srbije, radi od 7. marta 2005. godine i to, prvo kao načelnik Odeljenja za kadrovske i finansijske poslove, a potom, od 26. marta 2009. godine, kao pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije za Sektor za pravne i finansijske poslove.

Nadležnosti

Rukovodi i organizuje rad u Sektoru; planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Kancelarije.

Grafički prikaz organizacione strukture Kancelarije za evropske integracije pogledajte ovde.

Nekadašnje direktore Kancelarije za evropske inegracije pogledajte ovde.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.