Kancelarija O nama

O nama

Kancelarija za evropske integracije (u daljem tekstu Kancelarija) osnovana je 14. marta 2004. godine pod nazivom „Kancelarija za pridruživanje EU“, kao služba Vlade Srbije. Sadašnji naziv nosi od 28. decembra 2007. godine.

Delokrug Kancelarije utvrđen je članom 2. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS“, br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12 ), prema kome Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove i poslove za potrebe Vlade povezane sa koordinisanjem rada ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade, koji se odnose na:

· koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji;

· koordinaciju pripreme i pregovora sa Evropskom unijom i rada tela osnovanih za potrebe pregovora;

· koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim Sporazumom;

· koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji;

· koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i stručnu i tehničku saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima, u saradnji i uz obaveštavanje Ministarstva spoljnih poslova;

· praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome;

· pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije;

· koordinaciju međunarodne razvojne pomoći;

· koordinaciju programiranja IPA sredstava, kao i identifikaciju i utvrđivanje prioriteta za finansiranje iz IPA sredstava međunarodne pomoći;

· praćenje i izveštavanje o realizaciji IPA sredstava i sredstava međunarodne razvojne pomoći u svrhu ispunjavanja strateških razvojnih prioriteta; organizaciju procesa ocenjivanja sprovođenja IPA programa;

· obavlja poslove rukovodioca operativne strukture i nacionalnog tela za programe prekogranične i transnacionalne saradnje;

· učestvuje u zajedničkim odborima za praćenje i usmerava rad zajedničkih odbora za praćenje programa, kao i rad zajedničkih tehničkih sekretarijata za programe prekogranične saradnje na teritoriji Republike Srbije;

· koordinira instrumentima za sprovođenje makro-regionalnih strategija;

· praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji;

· koordinaciju prevođenja i pripreme nacionalne verzije propisa Evropske unije i prevoda zakonodavstva Republike Srbije na jedan od zvaničnih jezika Evropske unije;

· informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji i korišćenju međunarodne razvojne pomoći, uključujući IPA sredstva;

· saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji;

· koordinaciju i sprovođenje obuke iz oblasti Evropske unije.

Kancelarija ostvaruje saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na definisanje potreba i popunjavanje stručnog dela diplomatskog kadra Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u svim fazama evropskih integracija.

Kancelarija za evropske integracije pruža stručnu i administrativno tehničku podršku radu Pregovaračkog tima pruža i obezbeđuje materijalne i druge uslove za njegov rad.

Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji koje joj Vlada poveri.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.