Информације Актуелности

Извештај о спровођењу Акционог плана за испуњавање приоритета из Годишњег извештаја Европске комисије за 2010

18. март 2011. |

Влада је на седници, одржаној 17. марта, усвојила Извештај о спровођењу Акционог плана за испуњавање приоритета из Годишњег извештаја Европске комисије за 2010, односно плана за брже стицање статуса кандидата за ЕУ. Према резултатима првог извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, проценат реализације свих предвиђених активности је око 70 одсто, узимајући у обзир и испуњене и делимично испуњене препоруке.

Највећи помак је остварен усвајањем прописа који би требало да отклоне одређене недостатке у процесу правосудне реформе, као и прописа којима се додатно уређује област грађевинарства. Такође, створени су услови за побољшан рад независних институција и регулаторних тела - издвојена су средстава у буџету Републике Србије за ангажовање додатног броја запослених у овим институцијама и обезбеђење адекватних просторија и опреме, а реализована су и именовања и избори у више институција.

Од 23 препоруке садржане у Акционом плану, чији је рок за реализацију био 31. март 2011,  у потпутности је реализовано шест: именовање директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, именовање чланова Комисије за ауторска и сродна права, формирање Националног савета за рурални развој, усвајање Правилника о преласку на дигитално емитовање, усвајање Смерница за препознавање сумњивих трансакција и обезбеђење средстава за попис становништва у буџету за 2011. године.

Делимично је испуњено 11 препорука, као на пример измена Предлога Закона о планирању и изградњи,  Предлога Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, као и предлог за именовање чланова Управног одбора РАТЕЛ, које да би биле потпуно испуњене претходно морају да прођу и процедуру усвајања у Народној скупштини. Делимично је испуњена и препорука која се односи на формирање Националног савета бошњачке националне мањине, расписивањем избора за 17. април. Потписан је и протокол о сарадњи министарстава за економију и регионални развој и трговине и услуга и Управе царина о тржишном надзору.

Неке од испуњених обавеза не сматрају се испуњеним  у случајевима да се у оквиру једне препоруке налази више обавеза, а  да је реализована само једна.

Није испуњено шест препорука. У предвиђеном року није донет Закон о финанисирању политичких активности, Закон о Изменама  Закона о пребивалишту и боравишту, као ни одлука о формирању јавног поштанског оператора. Нису предложена именовања председника и чланова надзорног одбора Института за стандардизацију и Акредитационог тела Србије, као што није обезбеђено адекватно финанисирање и положај Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења.

Пре рока је, у целини или делом, реализовано још 27 препорука.  Тако је у потпуности, унапред, остварено шест активности – она која се односи на функционисање Правосудне академије, успостављање Канцеларије Повереника за заштиту равноправности, побољшани су административни капацитети секретаријата Комисије за контролу државне помоћи и Државне ревизорске институције, обезбеђена су средства за додатно ангажовање 73 запослена у овој институцији.  Поред тога обезбеђена су додатна средства за ангажовање шесторо запослених у Канцеларији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Делимично је пре рока испуњена и 21 препорука углавном из области пољопривреде, финансија, сарадње са Хагом, економије, полицијске сарадње и осталих секторских политика (транспорт, животна средина). Поред тога на Влади је  усвојен Предлог Закона о извршењу и обезбеђењу и Предлог Закона о јавном бележништву и упућени су Скупштини на разматрање.

Значајан напредак је оставарен у реализацији препорука и код осталих органа власти и независних институција, као што су Народна скупштина, Високи савет судства и Државно веће тужилаца, Повереник за заштиту равноправности и Заштитник грађана.

Влада је 29. децембра 2010. године усвојила Акциони план за испуњавање приоритета из Годишњег извештаја Европске комисије за 2010. ради убрзања стицања статуса кандидата. За највећи број приоритета предвиђени рок за реализацију је прва половина 2011. године. Тиме се обезбеђује да препоруке буду испуњене пре него што Европска комисија закључи израду Мишљења о нашем захтеву, које се очекује половином октобра 2011. године.

Канцеларија је, припремајући овај извештај, од надлежних министарства и институција добила прилоге не само о обавезама које су испуњене или је требало да буду испуњене до краја марта 2011. године, већ и о активностима које су предузете за остале препоруке чији је рок реализације јун, односно септембар. Први извештај је сачињен пре краја марта месеца како би о досадашњој реализацији Акционог плана била обавештена и Европска комисија, на предстојећем састанку Одбора за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању, који ће се одржати  у уторак, 22. марта у Бриселу.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: