Сектор за координацију процеса приступања и праћењe Споразума о стабилизацији и придруживању - економски критеријуми

 У овом сектору обављају се послови који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези са процесом приступања Европској унији, подстицање и праћење усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе, у областима покривеним економским критеријумима за приступање Европској унији, односно у областима економске и монетарне политике, статистике, слободе пружања услуга и пословног настањивања, слободе кретања капитала, финансијског надзора, финансијских и буџетских питања, финансијских услуга, јавних набавки, опорезивања, слободе кретања радника,социјалне политике и запошљавања, образовања и културе, науке и истраживања, права привредних друштава, транспорта и енергетике, електронских телекомуникација и информационог друштва, трансевропске мреже, као иу области секторских политика, које обухватају област, конкуренције, заштите потрошача и јавног здравља, предузетничке и индустријске политике, трговинске политике, царина, слободног кретања робе; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и стручну и техничку сарадњу у процесу придруживања и приступања са државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима, у сарадњи и уз обавештење Министарства спољних послова; праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији; учествовање у координацији Владиних тела задужених за европске интеграције - Савета за европске интеграције, Координационог тела за процес приступања Европској унији и Стручне групе координационог тела, координацију послова припреме предлога аката у вези са процесом усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ као и друге послове из ове области.

Име и презима

Контакт

Драгана Радојичић Филковић

dradojicic@mei.gov.rs

Биљана Ђусић Радмиловић

bdjusic@mei.gov.rs

Александар Николајевић

anikolajevic@mei.gov.rs

Милева Тодоровић

mtodorovic@mei.gov.rs

Jелена Животић

jzivotic@mei.gov.rs

Сандра Панић

spanic@mei.gov.rs

Оливера Виторовић

ovitorovic@mei.gov.rs

Марија Перишић

mperisic@mei.gov.rs

Јелисавета Тасев

jtasev@mei.gov.rs

Душан Дуловић

ddulovic@mei.gov.rs

Александра Секуловић

asekulovic@mei.gov.rs

Маја Васић

mvasic@mei.gov.rs

Aлександар Симић

asimic@mei.gov.rs

Вања Павићевић vpavicevic@mei.gov.rs
Тијана Дутина tdutina@mei.gov.rs