Одсек за припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ

Одсеком за припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова Европске уније руководи Бранкица Јовановић.

У овом Одсеку обављају се послови који се односе на идентификацију и формулацију пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ из делокруга Канцеларије; предлагање пројеката у складу са процедуром утврђеном од стране Националног ИПА координатора;усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима,програмским и секторским приоритетима;припрему релевантне пројектне документације; неопходне активности како би средства за национално суфинансирање била на време обезбеђена; учешће у релевантним одборима за праћење програма; старање о испуњавању захтева у вези са видљивошћу ИПА програма; организацију, обављање и контролу спровођења пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ у складу са релевантним процедурама; припрему релевантне тендерске документације; учествовање у изради/ажурирању плана јавних набавки;организацију и координацију предлагања чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру; административне и припремне послове, везане за тендерску документацију као и за надзор, спровођење уговорених обавеза од стране уговарача;израду и подношење извештаја о спровођењу и чувању неопходне документације ради спровођења поступка ревизије; обављање контроле и потврђивање исправности рачуна за плаћање везаних за спровођење пројеката, укључујући и контролу на лицу места;извештавање о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ; спровођење мера за успостављање,функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама, обављање и других послова из делокруга Oдсека.

Име и презиме Контакт

Бранкица Јовановић

bjovanovic@mei.gov.rs
Марија Станков mstankov@mei.gov.rs
Стефан Југовић sjugovic@mei.gov.rs
Ђорђе Радоман djradoman@mei.gov.rs

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: