Канцеларија Услуге

Услуге

Непосредно пружање услуга грађанима, односно заинтересованим лицима није у надлежности Канцеларије за европске интеграције. Међутим, у складу са одредбама члана 38.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10) Канцеларија је дужна да одговoри на сваки захтевима за приступ информацијама од јавног значаја. Контакт особа овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је Наташа Савић Јањић.


Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Канцеларије , може се поднети:

- У писаној форми на адресу: Kaнцеларија за европске интеграције, Београд, Немањина 34

- Електронском поштом (office@seio.gov.rs)

- Усмено у записник у Канцеларији за европске интеграције, Београд, Немањина 34, пријемна канцеларија, у времену од 9,00 до 12,00 часова.

У захтеву је неопходно навести која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј.треба дати што прецизнији опис информације, назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев) Канцеларијиза европске интеграције. Канцеларија је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и као такав се посебно евидентира. На овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено.

Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице Канцеларије дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Канцеларија ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Канцеларија је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Канцеларија није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Канцеларије. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Канцеларија не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Канцеларије, документ налази.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Канцеларијом, може поднети жалбу Поверенику.


Корисни линкови

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Правни основ

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. Гласник РС 120/04, 54/07, 104/09 I 36/10)

Оригинални обрасци

Образац захтева


Назив услуге

Број захтева

Бр. усвојених-

делимично усвој. захтева

Број

одбачених захтева

Број

одбијених захтева

Жалбе

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

9

7

0

2

1

Услуга Захтев за информацијом од јавног значаја, реализована је на порталу еУправа.

youtube_logo

logo_mali

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.